Pääsivulle

Harjoittelu : Seuran säännöt

Tulostusversio
Historia

Harjoittelu

Kurssit

Kilpailut

Galleria

Linkit

Kalenteri

Yhteystiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Uimahyppääjien Kerho Härveli ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Säännöissä yhdistystä kutsutaan Härveliksi, joka on myös seuran epävirallinen lyhenne.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Härvelin tarkoituksena on uimahyppyharrastuksen ja uimahyppykilpailutoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Härveli järjestää uimahyppyvalmennusta, uimahyppykilpailuja, kuntourheilua, juhlia sekä koulutusta ja uintiohjausta.

Toimintansa tukemiseksi Härveli voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräystä.

3. Jäsenet.

Härvelin varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kaikki henkilöt, jotka pyrkivät edistämään uimahyppyurheilua ja Härvelin toimintaa.

Härvelin jäsenet hyväksyy hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä Härvelin vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut Härvelin toimintaa.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruudesta päättää Härvelin vuosikokous.

Varsinaisten jäsenten liittymismaksun suuruudesta päättää hallitus.

Liittymismaksu peritään ainoastaan kerran, vaikka jäsen olisi välillä eronnut Härvelistä.

Kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsen vapautetaan jäsenmaksusta, mutta jäsenluettelossa tulee olla nimen vieressä vastaavasti kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsen.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota Härvelistä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti.

Hallitus voi erottaa jäsenen Härvelistä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt noudattamatta seuran sääntöjä tai on toiminnallaan huomattavasti vahingoittanut Härveliä.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä neljästä (4) kuuteen (6) jäsentä.

Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hallituksen muut jäsenet kahdeksi vuodeksi niin, että joka vuosi puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvalla, sitten vuoron mukaan. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Jos yli puolet hallituksesta eroaa, kutsutaan koolle ylimääräinen kokous, jossa valitaan uudet hallituksen jäsenet eroavien tilalle heidän jäljellä olevaksi toimikaudekseen.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Härvelin nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Härvelin vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Härvelin äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 12 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä tarkistetaan valtakirjat
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään toimintakertomus ja päätetään siitä
  6. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien tileistä ja hallinnosta antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
  8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
  9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli Härvelin jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Härvelin purkautuessa käytetään varat uimahyppyurheilun tukemiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Hyväksytty vuosikokouksessa: 23.09.2008

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös nro _______